ETB KASAPLIK VE CANLI HAYVAN ŞUBESİ

1) Canlı Hayvanlar Müdürlüğüne ilişkin işlemleri, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği, diğer ilgili mevzuat ve Erzurum Ticaret Borsası Kasaplık Canlı Hayvan Şube Müdürlüğü İş Yönetmeliği esaslarına uygun olarak yürütmek,

2) Kasaplık, besilik, damızlık ve her ne amaçla olursa olsun hayvanların alım ve satımlarını düzenlemek, tescil etmek ve oluşan günlük fiyatları tespit ve ilan etmek,

3) Hayvanların giriş, çıkış, alım-satım ve bekletildikleri yerlerin teknik, sağlık ve hijyenik şartlara uygunluğunu sağlamak,

4) Salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek, bunlardan korunmak, mücadele etmek,

5) Borsaya giren ve çıkan hayvanların sağlık muayenesini yapmak, menşe şahadetnamesini haiz olup olmadığını kontrol etmek,

6) Herhangi bir salgın hastalık çıktığında en yakın İl-İlçe Müdürlüğüne bildirmek,

7) Kontrol ve eradikasyon (yok etme) çalışmalarını desteklemek, hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp satılmalarını temin etmek,

8) Atık ve artıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önlemek,

9) Üst yönetimin verdiği direktifler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmek. Sorumluluğu içerisindeki tüm çalışanları ETB menfaatleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde sevk ve idare etmek.

10) Gelir vergisi tevkifatına konu olan tescil işlemlerine ait teminat miktarlarını düzenli olarak kontrol etmek ve bu yönde gereken tedbirleri almak.164, 175,185 ve 205 Seri no.lu Gelir Vergisi hükümlerine göre vergi tevkifatı gereken tescil işlemlerinde verginin yatırılmasını takip etmek,Tarih: 7.4.2016
Hit: 601