Yönetmelik değişiklikleri

Perakende olarak satışa sunulan mal ve hiznetler hakkında diizenlemeler içeren ve 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54 üncü maddesine dayanılarak uygulanmakta olan "Fiyat
Etiketi Yönetmeliği'nde" yapılan değişiklikler, |8109120|8 tarihli ve 30539 sayılı Resmi Gazete,de
yayımlanmıştır. Yayım tarihinden itibaren on beş gün sonra yürürlüğe girecek değişiklikler aşğıda yer
alnaktadır:

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasına eklenen "d" bendi ile "Malın satış fıyatı ve birim
fıyaıının uygulannaya başlandığı ıarihin" ve -e" bendi lle "Üreıim yeri Tiirkie olan mallar için
Bakanlıkça lespiı ye ilan edilen şekil, logo veya işareıin" et|ket ve listeleıde yer alrnası zorunlu hale
getiritmiştir.
5 inci maddenin 2 nci fıkasına eklenen "e" bendinde bahsi geçen yükümlülüğün yerine getirilmesi için
'}erli üretim logosu" kullanıIması gerekmektedir. Anılan logonun kullanunı ile ilgili aynntıh bilgilere
" hnps://tu ket ic i. ticareı. gov. tr/ " adresinden ulaşılabilmektedir.
Diğer taraftan 28/08/2018 tarih ve 30549 sayıh Resmi Gazete'de yayrmlanarak aynı giin yiıriırlüğe
giren değişiklikle, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetneliğin l2lB
maddesinden sonıa gelmek iizere aşağıdaki l2lC maddesi eklenmiştir:
"Hızlı tiiketim mallarının salışının yapıldığı bğiik mağaza ve zincir mağazalar ile bayi $leıme ve özel
yetkili işleımelerce, 5362 sayılı Kanunun 62 nci maddesi ile 18/5/2004 ıarihli ve 5t74 sayılı Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanımımun ]2 nci maddesi çerçevesinde azami
fıyalları tarifeyle belirlenen malların ıemini karşılığında iiretici ve ıedaıikçiye birim mikto başına
yapılacak ödeme, ıarifedeki uami fıyann yikde seksenbeşinden az olamaz."

Yukarıda değinilen mevzuat değişiklikleri ile ilgili olan üyelerinizin bilgilendirilmesini rica ederim.

 

Ek:  İndir