Borsanın Tanımı

TİCARET BORSALARININ TANIMI VE GÖREVLERİ

Ticaret borsaları borsada alım – satımı yapılan malların fiyatlarının tespiti, tescili ve ilanı gibi işlerle ilgilenmek üzere kurulmuştur ve tüzel kişiliğe sahiptir. Kurumların belirlemiş olduğu fiyatlar üzerinden alıcı ve satıcı kişiler karşılaşarak ticari işlemlerini güvenilir bir şekilde, tek fiyat oluşumu altında gerçekleştirmektedir. Bunun için borsaya kayıt (kote) olmak gerekmektedir.

Ülkemizde Borsacılık ise;

5174 Sayılı ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kanunun 28. Maddesine göre;  Ticaret borsaları, bu Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.”Bu Kanunun amacı;  kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Borsanın Çalışma alanı bulunduğu il sınırlarıdır. Bu çalışma alanı çevre ilerlide kapsayacak şekilde ve o illerde borsa kuruluncaya kadar geçerli olmak üzere birlik yönetim kurulu tarafından genişletilebilir veya daraltılabilir.